Kalyan open close ank kaise nikale to kay otha openalyan open close ank kaise nikale to kay otha ope

. .