ச க ஸ

1 ஆ; 2 இ; 3 ஈ; 4 உ; 5 எ; 6 ஏ; 7 ஐ; 8 ஒ; 9 ஓ; 10 க; 11 கா; 12 கீ; 13 கோ; 14 கு; 15 ச; 16 சி; 17 சீ; 18 சு; 19 சூ; 20 செ; 21 சே; 22 த; 23 தா; 24 தி; 25 து; 26 தூ; 27 தெ; 28 தொ; 29 ந; 30 நா; 31 நி; 32 நு . ந சவ ல ய ல ஈட படவந த த வ ரவ த என ற ப ல ந டகம நடத த ய அந ய யம க க த ச ய த ட ல ல ஸ ப ஷல ப ல ச ன ச யல க ற த த த ச ய ப லன ய வ ஏஜன ச வ ச ரண நடத த உள ளத .ல ய கத த ன க த :என .ஐ. Avittam, க, கி, கு, கே. 24, Shathabhisha Sathayam, கோ, ஸ, ஸி, ஸீ. 25, P.Bhadra / Poorvabhadra Poorattathi, ஸே, ஸோ, த, தி. 26, U. Bhadra / Uthrabhadra Uthirattathi, து, ஸ, ச, த. 27, Revathi Revathi, தே, தோ . சமையலறைகள் - உணவு கள் · Wikibooks: Cookbook. அ | ஆ | இ | ஈ | உ | ஊ | எ | ஏ | ஐ | ஒ | ஓ | ஃ க | ங | ச | ஞ | ட | ண | த | ந | ப | ம | ய | ர | ல | வ | ழ | ள | ற | ன ஜ | ஷ | ஸ | ஹ | க்ஷ | ஸ்ரீ | #. அ[தொகு]. க◌. கூ. ◌க. ெக. ேக. ேக. ைக. ைக. ◌க◌. ெகா. ேக◌. ேகா. ◌க◌. ெகௗ. ங். ங். ங. ங. ங◌. ஙா. ங. ஙி. ச◌. சூ. ◌ச. ெச. ேச. ேச. ைச. ைச. ◌ச◌. ெசா. ேச◌. ேசா. ◌ச◌. ெசௗ. ஞ். ஞ். ஞ. ஞ. ஞ◌. ஞா. ஞ. . ைஷ. ◌ஷ◌. ெஷா. ேஷ◌. ேஷா. ◌ஷ◌. ெஷௗ. ஸ். ஸ. ஸ. ஸ◌. ஸா. ஸ◌. ஸ◌ ¶. ஸு. ௲. ஸூ. க, ச, ட, த, ப, ற என்பனவற்றை வல்லின ஒலிகளாகவும் ங, ஞ, ண, ந, ம,. மெய் ஒலிகளோடு தற்காலத் தமிழில் வழங்கும் கிரந்த எழுத்துகளாகிய 'ஸ', 'ஷ' ஆகிய . 31 டிசம்பர் 2014. நம ம த ர மணத த க க ச லவ ச ஞ சத (ப ர ம ப ண ண வ ட ட ல பண ண ய ர க க ங க), க ர ல ன ., க ரட ட க ர ட ல ன இப ப ட க 'க ஞ சம ' கம ட ம ண ட ஸ இர க க . ம சம 200$ த ன வ ட ட க க ச லவ . 8 மே 2012. த ப மா, க ரி ஸா, ரி நி த த, ப ப ஸா. (இ - - -, ந்த - - -, ச - - -, - - ல -). ஸா ஸ நி, க ரி கா, மா மா, க ரி க ம. (- - மு -, - - ஜே -, ஸி - - -, தே - - -) . ஂ, ஃ, அ, ஆ, இ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஏ. ஐ, ஒ, ஓ, ஔ, க, ங, ச, ஜ, ஞ, ட. ண, த, ந, ன, ப, ம, ய. ர, ற, ல, ள, ழ, வ, ஶ, ஷ, ஸ, ஹ, ா, ி. ீ, ு, ூ, ெ, ே, ை, ொ, ோ, ௌ, ். ௐ, ௗ. ௤, ௥, ௦, ௧, ௨, ௩, ௪, ௫, ௬, ௭, ௮, ௯. ௰, ௱, ௲, ௳, ௴ .. Type in Tamil unicode. No software to download; works from the browser. baby names, குழந்தை பெயர்கள், Nakshatra baby Names Hindu Baby Names Sanskrit baby names, Vedic Baby names நட்சத்திர. கீழ்கண்ட அட்டவணைப்படி ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்துக்கும் முதல். = (கா, கி, கீ, கு, கூ, கெ, கே, கை, கொ, கோ, கெள) வரிசைகள் அதுபோலவே. Easily type and search in Tamil. Search web, tamil mp3s and recipes etc. all in one place.search Tamil astro solution, articles on spiritual , vedic science and horoscope , பண வளம் பெருக, மனதை மலரச் செய்யும். Relation to other systems. ISO 15919 is an international standard on the romanization of many Brahmic scripts, which was agreed upon in 2001 by a network of the. = (கா, கி, கீ, கு, கூ, கெ, கே, கை, கொ, கோ, கெள) வரிசைகள் அதுபோலவே. Tamil baby names. Tamil baby boy names starting with . Modern Tamil baby boy names and Tamil baby girl names with meanings and numerology. Choose from thousands of. சிம்ம ராசி ம, மீ, மு, மே, பெண் குழந்தை பெயர் வேண்டும்..