تساوير گوس

یعنی ازون فیلمای مزخرفیه که این دست فروشا با عکس کاورش میکنن تو پاچه ملت . Video. #گلشیفته واقعا که  .. .